tular/conj.BEN

> Tornar-se'n ta tular


Aragonés benasqués En negreta les particularidaz que hu fan diferent dela norma
Estretament emparentau dan l'aragonés ribagorsano e el chistabín
En color berda les diferensies dan el primer, en asul les que ten dan el segundo. Dan el turquesa se marquen les que fan diferensia d'es dos.
Formas no presonals
simplles compostes
Infinitibo tular aber tulau
Cherundio tulán abén tulau
Partisipio Sonoras interbocalicas (esclusibament) tulau tulada tulats tulades
Formes presonals
Numbro singular pllural
Presona primera segunda tersera primera segunda tersera
Modo endicatibo yo ell – ella nusaltros/es busaltros/es ells – elles
Tens simplles Present d'endicatibo tulo tules tula tulem tulats tulen
Imperfeuto d'endicatibo tulabe tulabes tulaba tulabem tulabats tulaben
Pasau d'endicatibo (perifrastico) bai tular bas tular ba tular bam tular bats tular ban tular
Futuro tularé tularás tulará tularem tularets tularán
condisional tularía tularías tularía tularíam tularíats tularíen
Tens compostos Pasato perfeuto he tulau has tulau ha tulau em tulau ets tulau han tulau
Pluscuamperfeuto abe tulau ebes tulau abe tulau ábem tulau abets tulau áben tulau
Pasato anterior (perifrastico) bai aber tulau bas aber tulau ba aber tulau bam aber tulau bats aber tulau ban aber tulau
Futuro perfeuto abré tulau abrás tulau abrá tulau abrem tulau abrets tulau abrán tulau
Condisional perfeuto abría tulau abrías tulau abría tulau abríam tulau abríets tulau abríen tulau
Modo subchuntibo yo ell - ella nusaltros/es busaltros/es ells - elles
Tens simplles Present de Subchuntibo tule tules tule tulem tulets tulen
Imperfeuto de Subchuntibo tulase tulases tulase tulásem tulasets tulesen
Tens compostos Pasau perfeuto de Subchuntibo aiga tulau aigas tulau aiga tulau aigam tulau aigats tulau aiguen tulau
Pluscuamperfeuto de Subchuntibo ese tulau eses tulau ese tulau ésem tulau ésets tulau esen tulau
Imperatibo - ell - ella nusaltros/es busaltros/es ells - elles
Present d'Imperatibo tula tulats